Aktualności

Rządowe wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

Wnioski o wakacje kredytowe mogą być przyjmowane od dnia wejścia w życie Ustawy, tj od dnia 29 lipca 2022r.

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych od 1 sierpnia 2022 r. przysługuje Kredytobiorcy możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego w następujących okresach:

  •  od dnia 1 sierpnia 2022 r do dnia 30 września 2022 r w wymiarze dwóch miesięcy,
  •  od dnia 1 października 2022 r do dnia 31 grudnia 2022 r w wymiarze dwóch miesięcy,
  •  od dnia 1 stycznia 2023 r do dnia 31 grudnia 2023 r w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W trakcie Zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie mogą być przez Bank realizowane;

W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;

Na podstawie umowy kredytowej oraz na podstawie art. 70 Prawa bankowego, Bank ma obowiązek badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, a Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie Banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności w całym okresie kredytowania.

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Forma składania wniosku o wakacje kredytowe:
- system bankowości elektronicznej, poprzez dedykowany elektroniczny formularz Wniosku, wyłącznie w sytuacji kiedy w Kredycie występuje 1 Kredytobiorca,
- złożenie Wniosku w Banku,
- dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem profilem zaufanym ePUAP wszystkich Kredytobiorców,
- dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku.

Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy banku.

Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca, najpóźniej w dniu płatności raty.

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

>>> WNIOSEK O WAKACJE KREDYTOWE DLA POJEDYNCZEGO  KREDYTOBIORCY DO POBRANIA <<<

>>> WNIOSEK O WAKACJE KREDYTOWE DLA WIELU KREDYTOBIORCÓW DO POBRANIA <<<

Aby złożyć wniosek przez system bankowości elektronicznej należy postępować zgodnie z "Rozdziałem 13" (Chapter 13)  instrukcji do systemu eBakNet znajdującą się pod adresem https://e.bsnarol.pl/user/img/pdf/Instrukcja.pdf i w polu "Kategoria wiadomości" wybrać " Wniosek o rządowe wakacje kredytowe" a następnie załączyć poprawnie wypełniony i zeskanowany wniosek.

Projekt i wykonanie Net Partners