Aktualności

Lokaty WIBID

Lokaty WIBID - dzięki zastosowaniu stopy procentowej opartej o stawki WIBID, lokata automatycznie reaguje na rynkowe zmiany.

Szczegóły oferty:
- okres deponowania środków na lokacie: 1, 3, 6 i 12 miesięcy;
- oprocentowanie lokaty według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, oparte o stopę bazową WIBID 1M;
- wysokość oprocentowania dla poszczególnych terminów wynosi:

 • dla lokaty 1-miesięcznej od 01.07.2024r.: 1,69% w skali roku
  0,30 stawki WIBID 1M (średniomiesięczny w czerwcu 5,64%)*
 • dla lokaty 3-miesięcznej od 01.07.2024r.: 3,38% w skali roku
  0,60 stawki WIBID 1M (średniomiesięczny w czerwcu 5,64%)*
 • dla lokaty 6-miesięcznej od 01.07.2024r.: 3,95% w skali roku
  0,70 stawki WIBID 1M (średniomiesięczny w czerwcu 5,64%)*
 • dla lokaty 12-miesięcznej od 01.07.2024r.: 4,51% w skali roku;
  0,80 stawki WIBID 1M (średniomiesięczny w czerwcu 5,64%)*

* - wysokość stawki WIBID dla celów oprocentowania lokaty w danym miesiącu przyjmowana jest jako średnia arytmetyczna stawki WIBID 1M wyliczonej z notowań w okresie między pierwszym a ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek w każdym z miesięcy kalendarzowych i podawana do wiadomości w Banku oraz na stronie internetowej Banku;
 - wysokość oprocentowania ustalana jest w trakcie trwania umowy osobno dla każdego miesiąca kalendarzowego;
 - zgromadzone środki podlegają ochronie BFG.

Projekt i wykonanie Net Partners