RODO Informacja dla Klientów

Szanowni Państwo

Bank Spółdzielczy w Narolu informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Państwa własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 1. Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Narolu z siedzibą przy ul. Kościelnej 1, 37-610 Narol, jest Administratorem a danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

 1. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bsnarol.pl, pod numerem telefonu 166317010 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 1. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane:

 1. w celu realizacji czynności bankowych, wynikających z Ustawy Prawo bankowe (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o a uwagi na ich temat i a zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu oferowania u przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 10. w celu oferowania u bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem a potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Prawo do sprzeciwu.

  1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania a danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje u prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać a dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do a danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec a interesów, praw i wolności lub a dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.
 2. Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 1. dla celów wykonywania czynności bankowych przez okres trwania umów, a po ich wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105 a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;

 2. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.

 1. Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, do Banku Zrzeszającego.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

 1. Powierzanie przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z zapisami art. 111b Ustawy Prawo bankowe, Bank informuje wszystkich uczestników rynku, w sposób ogólnie dostępny o podmiotach, którym Bank powierza wykonywanie czynności bankowych lub innych czynności faktycznych związanych z czynnościami bankowymi, w przypadku gdy ww. podmiot uzyskuje dostęp do danych objętych tajemnicą bankową. W związku z powyższym Bank informuje w miejscu wykonywania czynności o podmiotach, którym powierza przetwarzanie danych osobowych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.

1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
 5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

2. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

3. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się  z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy z Bankiem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Bankiem, ani składania dodatkowych oświadczeń.

Projekt i wykonanie Net Partners