Stawki WIBID i WIBOR

Stawki WIBID i WIBOR stosowane w Banku Spółdzielczym w Narolu

WIBOR 3M średni w maju wyniósł    -      5,85%

WIBOR 3M średni w I kwartale 2024     -     5,86%

WIBOR 3M WIBOR 3M na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego (tj. 28.03.2024) wyniósł     -     5,87%

WIBID ON WIBID ON średni w maju wyniósł    -      5,33%

WIBID 1M WIBID 1M średni w maju wyniósł    -      5,66%

       

Podstawowe stopy procentowe NBP (wysokość w stosunku rocznym)

REFERENCYJNA 6,00%

LOMBARDOWA 6,50%

DEPOZYTOWA 5,50%

REDYSKONTO WEKSLI 6,05%

   

WIBID (z ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - odgórnie ustalona wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Wysokość stopy WIBID to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podanych przez banki, które działają na terenie Polski i są uczestnikami panelu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.Uprzednio odrzuca się jednak skrajne wielkości- najwyższą i najniższą. (Słownik NBP)WIBID stanowi podstawę używaną do wyznaczania oprocentowania dla niektórych lokat, które przyjmowane są przez banki krajowe. Stanowi on również popularny punkt odniesienia dla funduszy inwestycyjnych inwestujących na krajowym rynku pieniężnym.

Administrator (GPW Benchmark S.A.z siedzibą w Warszawie) ustala wysokość Stawki Referencyjnej WIBID w oparciu o zatwierdzone Kwotowania WIBID (w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych) przekazane mu w ramach Fixingu WIBID (nazwa procesu, w czasie którego banki podają stawki oprocentowania w ujęciu rocznym, po jakich są gotowe przyjąć pieniądze od innych banków o godzinie 11:00 każdego dnia roboczego). Uczestnikami procesu Fixingu mogą być tylko podmioty posiadające status Uczestnika Fixingu, który nadawany jest przez Administratora.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) - to średnia stopa procentowa w stosunku rocznym, po jakiej banki komercyjne w Polsce są gotowe udzielić pożyczki innym bankom w złotych na ustalony okres (czyli wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym).

Poziom stawki WIBOR ustalany jest każdego dnia roboczego o godzinie 11, na fixing, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych, w przypadku gdy zgłoszono nie mniej niż 8 stawek. Gdy zgłoszono mniej, odrzuca się jedna najwyższą i jedną najniższą wartość. Początkowo rynek był organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych - ACI Polska, obecne nosi nazwę Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska. Proces wyznaczania WIBOR-u jest szczegółowo regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

Projekt i wykonanie Net Partners